Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.
FinansKompetensCentrum (FKC) är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom FKC:s verksamhet. FKC värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på kan kopplas till en fysisk person. Namn, personnummer, och även e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Bilder, film och ljudupptagningar är också personuppgift, om det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling enligt Dataskyddsförordningen omfattar i stort sett allt som kan göras med personuppgifter, såsom samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt. FKC behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos FKC registreras dina personuppgifter när du t.ex. skickar intresseanmälan eller e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller annan information från oss. Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur skyddas dina uppgifter?

FKC är skyldigt att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. FKC säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss

Dataskyddsförordningen ger dig rätten att:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
  • Begära dataportabilitet
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer FKC inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna att fortsätta av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.)
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.  

Personuppgiftsansvar

FKC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Business Region Göteborg behandlar personuppgifter på uppdrag av FKC.

Har du frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via mejl finans@businessregion.se eller telefon 031-367 61 00